İZMİR ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“KİTABA DOKUNAN ELLER” KİTAP OKUMA YARIŞMASI...

“KİTABA DOKUNAN ELLER” KİTAP OKUMA YARIŞMASI...

“KİTABA DOKUNAN ELLER” KİTAP OKUMA PROJESİ YÖNERGESİ

 

Bu yönerge, Aliağa Kaymakamlığı himayesinde Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “KİTABA DOKUNAN ELLER” adlı kitap okuma projesinin amacını, katılım şartlarını, projenin şeklini, yapılacak değerlendirme kriterlerini, verilecek ödülleri, ödül törenine ilişkin esas ve usulleri içermektedir.

 

1. PROJENİN ADI:

“KİTABA DOKUNAN ELLER”

 

2. PROJENİN AMAÇLARI:

 • Öğrencilerimize kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak.
 • Türk dilinin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemelerini sağlamak,
 • Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmek,
 • Seviyesine uygun eserleri okuma ve seçme, dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki kazandırmak,
 • Okudukları kitaplardan hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmek,
 • Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri, bunları bir alışkanlık hâline getirmelerini sağlamak,
 • Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımalarını sağlamak,
 • Sorumluluk duygularını geliştirmek,
 • Akademik başarıları düzeylerini artırmak,
 • Okuduklarıyla ilgili merak duygusu uyandırarak araştırmaya yöneltmek.

 

3. ÖZEL AMAÇLAR:

 • Kitap okumayı yaşam tarzı haline getirmek, ilçemizde kitap okuma düzeyini yükseltmek ve bilinçli okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğrencileri kitapla buluşturarak yaşantı sunmak,
 • Okuma alışkanlığı ile ilgili sorunları daha iyi tespit etmek için öğrencilerin okuma alışkanlıklarına dair veri ve istatistik toplamak,
 • Öğrencilere okuma fırsatı sunmak için program dahilinde uygun zaman oluşturmak,
 • Kitap seçimini öğrencilerin kendilerine bırakarak, ilgi ve seviyeye uygun kitap seçimi becerisi geliştirmek,
 • Bu uygulamanın tüm ilçeye örnek olmasını sağlayarak herkesi okumaya yönlendirmek,
 • Öğrencilere değerlendirmenin eşit şartlarda gerçekleştiğini göstererek, onları uyulması gereken kurallar konusunda bilinçlendirmek,
 • Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, mantığa değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmalarını, toplum ve çevre ilişkilerinde bu değerlere uygun şekilde hareket etmelerini sağlamak,
 • Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize vermiş olduğumuz eğitim ve öğretimden beklenen temel hedeflere erişilmesini sağlamak.
 •  1 Ocak 2019 itibariyle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf seviyesindeki öğrencilerin okudukları kitaplardan 30 Nisan 2019 tarihi itibari ile okullardan gelecek verilere göre yapılacak değerlendirmede sayfa sayısına göre en çok okuyan öğrencileri ödüllendirmek.

 

4. PROJENİN YÜRÜTÜLMESİNDE SORUMLU OLACAK KURUM VE KURULUŞLAR

 • İç Paydaşlar

 

 1. a.      İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 2. b.      Kültür Sanat Spor Bilim Proje Ekibi
 3. c.       Okul ve Kurum Müdürlükleri
 4. d.      Okul Aile Birlikleri

 

 • Dış Paydaşlar

 

 1. a.      Aliağa Kaymakamlığı ve Bağlı kurumlar
 2. b.      Yerel Basın ve Yayın kuruluşları
 3. c.       Sivil Toplum Kuruluşları
 4. d.      Halk Kütüphaneleri
 5. e.       Gönüllü Destekçi Ve Sponsorlar

 

5. KAPSAM:

Aliağa İlçesindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Sınıflarında öğrenime devam etmekte olan öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren gelişmelerini desteklemek ve katkı sağlamak için “Kitaba Dokunan Eller” kitap okuma projesi düzenlenmektedir. Bu yönerge Aliağa Kaymakamlığının himayelerinde Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kitaba Dokunan Eller” kitap okuma projesinin esas ve usullerini kapsar.

 

6. PROJENİN DAYANAĞI:

14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2 nci maddesinin 1. Fıkrası; Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin Sosyal Etkinliklerin Amacı başlıklı 5. maddesinin (b, e) bendinde yer alan “(b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme; (e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme” ve Toplum Hizmeti başlığının (e) bendinde yer alan “ Toplumda Türkçe´yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak” ile Yarışmalar başlığının 22. maddesinin hükmü.

 

7. HEDEF KİTLE:

1 Ocak 2019 itibariyle Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kayıtlı tüm 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri proje kapsamındadır.

 

8. PROJEYE ESAS TEŞKİL EDEN KİTAPLAR:

Proje kapsamında öğrencilerin okuyacakları kitaplar okullarda kurulacak Proje inceleme komisyonu denetiminden sonra öğrencilerin gelişim dönemlerine ve seviyelerine uygun olarak belirlenecek ve tavsiye kitap listesi çıkarılacaktır. Okutulacak kitapların içeriğinin milli ve manevi değerlere uygun olmasına, yasaklanmış ve zararlı yayınlara yer verilmemesine dikkat edilecektir.

 

9. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (KÜLTÜR SANAT SPOR BİLİM PROJE EKİBİ) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER:

 • Proje ile ilgili afiş ve broşürler hazırlamak.
 • Komisyonunda görev alan öğretmenlerle gerekli iletişimi sağlamak.
 • Okullardan gelen aylık raporları dosyalamak.
 • Proje ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Mayıs 2019’un üçüncü haftası yapılacak olan ödül törenini organize etmek.

 

10. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER:

 • Yarışmayı öğrencilere duyurmak.
 • Okul idaresinin belirlediği öğretmenlerce, bu yarışmanın bilgilendirilmesi ve içeriği konusunda öğrencilere rehberlik yapmak.
 • Yarışmayla ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek.
 • Tüm öğrencilerin katılımını sağlamak.
 • Okul Proje komisyonu kurmak. Komisyonun hazırlayacağı kitap tavsiye listesini ve tutanaklarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermek.
 • Hafta içi her gün 20 dakika kitap okuma etkinliği yapılacaktır. Bu etkinliğin planlaması ve zamanı okul müdürlüğüne bırakılacaktır. 
 • Tüm Öğrencilerin kitap okuma verilerini dosyalayarak okulda bulundurmak.
 • Aylık okuma raporlarını her ayın ilk haftası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmek.
 • Okulda ayın en çok okuyan (sayfa sayısına göre) 3 öğrencisini ödüllendirmek.
 • Proje Genel Raporunu 3 Mayıs 2019 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmek.

 

11. PROJE TAKVİMİ:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Okullara Duyurulması:

 

25 Aralık 2018

Düzenlenecek Olan Yarışmanın Okul Müdürlüğünce Öğrencilere Duyurulması:

26 Aralık 2018

Okul Proje Komisyonunun Toplanması ve Tavsiye Kitap Listesinin tutanaklarla birlikte aliagakitabadokunaneller@gmail.com adresine gönderilmesi.

31 Aralık 2018

Okul Müdürlüğünün Aylık Okuma Raporlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermesi:

Her ayın ilk haftası

Okul Müdürlüğünün Proje Genel Raporlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermesi:

 3 Mayıs 2019

Ödül Töreni:

Mayıs ayının 3. haftası

 

12. PROJE DEĞERLENDİRME KOMİTESİ:

Sıra

Öğretmenin Adı Soyadı

Branşı

Görevi

1.

Emre OKMAR

Müdür Yard./Türkçe Öğretmeni

Başkan

2.

Gülten CİNER

Sınıf Öğretmeni

Üye

3.

Nevzat Arslan DESTAN

Sınıf Öğretmeni

Üye

4.

Elçin GİRGİN

Türkçe Öğretmeni

Üye

5.

Eşref ÇAKMAK

Türkçe Öğretmeni

Üye

6.

Hidayet ÖZCAN ESLEK

Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni

Üye

7.

Neslihan PÜRGÜ

Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni

Üye

 

 • Proje Komisyonunun Görevi: Komisyon üyeleri, okullardan gelen aylık raporları ve 3 Mayıs 2019 tarihinde gelecek Proje Genel Raporuna göre her sınıfta ödül alacak öğrencileri ve okulları belirleyecektir.

13. PROJENİN UYGULANMASI:

              Projenin uygulanmasında aşağıda sıralanan adımlar ilgililerce yerine getirilecektir.

 • Aralık ayı içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat Spor Bilim Proje Ekibi tarafından projenin tanıtımı Zümre Başkanı Öğretmenlerine ve okul müdürlüklerine yapılır.
 • Ayrıca projenin kamuoyuna tanıtımı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat Spor Bilim Proje Ekibi tarafından yapılır.
 • Okullarda Proje Komisyonu oluşturularak öğrencilerin okuyacakları kitaplar tutanakla listelenir ve öğrencilere duyurusu yapılır. Proje kapsamında öğrencilere okutulacakkitapların içeriğinin milli ve manevi değerlere uygun, yasaklanmış ve zararlı yayınlara yer verilmemesine; öğrencilerin gelişim dönemlerine ve seviyelerine uygun olmasına dikkat edilecektir.
 • Okutulacak kitapların listesi tutanaklarla birlikte 31 aralık 2019 tarihine kadar aliagakitabadokunaneller@gmail.com adresine gönderilecektir.
 • Projeye öğrencilerin okulda, evde, kütüphanelerde vb. yerlerde yapmış olduğu tüm okuma etkinlikleri dahildir.
 • Projede Okulun mevcut kitapları veya okulların kendi imkanları dahilinde yapacağı çalışmalarla temin edilen kitapların okutulması tavsiye edilir.
 • Hafta içi her gün 20 dakika kitap okuma etkinliği yapılacaktır. Bu etkinliğin planlaması ve zamanı okul müdürlüğüne bırakılacaktır. 
 • Okuma saatlerinde öğrencilerle birlikte tüm personel okuma etkinliğine katılacaktır.
 • Toplu okuma etkinlikleri okulların internet sitesinde duyurulacak, etkinlik fotoğrafları yayınlanacaktır.
 • Okul müdürlükleri tarafından, velilere proje hakkında bilgilendirme çalışması yapılacaktır.
 • İmkanlar dahilinde her sınıfta kitaplık oluşturulacaktır.
 • Okunan kitaplara ait veriler (Form 1) şube rehber öğretmenleri veya okul müdürleri tarafından belirlenen sorumlular tarafından dosyalanacaktır. Gerektiğinde bu veriler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından istenebilecektir.
 • Aylık Proje Raporu (Form 2) ve Proje Genel Raporu (Form 3) Okul Müdürlüklerince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne (aliagakitabadokunaneller@gmail.com) gönderilecektir.
 • Yapılacak iş ve işlemler gönüllülük esasına göre yürütülecek, okuldaki tüm öğretmenler projeye destek vereceklerdir.

14. İZLEME VE DEĞERLENDİRME:

Tüm okul müdürlükleri 2019 Şubat ayının ilk haftasından başlamak üzere her ay Form 2’yi, 3 Mayıs 2019 tarihinde ise Form 3’ü doldurarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ( aliagakitabadokunaneller@gmail.com) gönderecektir. Form 1 ise okul müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Proje Komisyonunca saklanacaktır. “KİTABA DOKUNAN ELLER” kitap okuma projesinde en çok kitap okuyan öğrenciler (sayfa sayısına göre) Proje Genel Raporundaki (Form 2) veriler esas alınarak yukarıdan aşağı doğru sıralanacaktır. Eşitlik olması durumunda doğum tarihine göre yaşı küçük olan öğrenci diğer öğrencilere göre daha başarılı sayılacaktır. Eşitlik bu durumda da bozulmaması durumunda sıralama kura yoluyla belirlenecektir. Ayrıca ilçemiz okulları ayın en çok okuyan öğrencilerini aylık okuma raporundaki verileri esas alarak kendi okullarında yapacakları törenle ödüllendirebilecektir.

15. ÖDÜLLER:

“KİTABA DOKUNAN ELLER” kitap okuma projesinde her sınıf düzeyinde dereceye giren öğrencilerin isimleri açıklanacak. Bu öğrencilere “Başarı Belgesi” ile öğrencilerin eğitim ve ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki ödüller daha sonra belirlenerek düzenlenen ödül töreninde verilecektir. Diğer sonuçlar açıklanamayacaktır. Ayrıca ortalamalar sonucu (öğrenci başına okunan ortalama sayfa sayısına göre) dereceye giren okullara da plaket verilecektir. Tören kamuoyuna, halka ve basına açık olarak yapılacaktır.

 

16. YÜRÜRLÜLÜK:

 • Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. Her yıl yeniden takvim düzenlenerek yürütülür. İş bu yönerge takvimde belirtilen süre ile yürürlükte kalır. Daha sonra gerekli görülürse Kaymakamlık makamının onayı ile birer yıllık periyotlar ile uzatılabilir.
 • Hazırlanan bu yönerge esnek, geliştirilebilir ve ihtiyaç duyulması halinde değiştirilebilir bir formda hazırlanmıştır.
 • Bu yönergenin uygulanması sürecinde yapılan çalışmalar eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

 

Proje İletişim: aliagakitabadokunaneller@gmail.com

Proje İletişim kişileri:

Hasan GÖNÇ (Helvacı Ortaokulu Müdürü): 505 7058577

Emre OKMAR (Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı) 505 2147731

Hükümet Caddesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat 5 35800 Aliağa / İZMİR - 0232 616 18 44

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.