İZMİR ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEHİT MURAT COŞKUN ORTAOKULU KANTİN İŞLETME İHALE İLANI

ŞEHİT MURAT COŞKUN ORTAOKULU KANTİN İŞLETME İHALE İLANI

ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ŞEHİT MURAT COŞKUN ORTAOKULU                     

       KANTİN İŞLETME İHALE İLANI

BULUNDUĞU İL-ÎLÇE

İZMİR/ALİAĞA

OKULUN ADI

ŞEHİT MURAT COŞKUN ORTAOKULU

rtaokulu

 

ÖĞRENCİ-PERSONEL SAYISI

299 Öğrenci+27 Öğretmen+5 Personel

KANTİN YERİ M2' si

107 m2

KANTİNİN DURUMU

Hazır

İHALE ŞEKLİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu 51/g maddelerine göre MEB OAB Yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtilen hükümler gereğince pazarlık usulü

İHALENİN YAPILACAĞI YER

ALİAĞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE TARİHİ VE SAATİ

12/12/2019   Saat 10.00

BİR YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

13.000,00TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

390,00TL
1-İHALE  EDİLECEK  KANTİN:   ŞEHİT MURAT COŞKUN ORTAOKULU

2-İHALE KATILMA ŞARTLARI

     İhale Şartnamesi ve ekinde bulunan özel hükümler ile (EK-2) sözleşme hükümleri ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 10/03/2016 tarihli ve 2852893 sayılı genelgenin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar.İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez  ve itirazda bulunamazlar.

a)      T.C. Vatandaşı olmak.

b)      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53.  maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkum olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

c)      Tüzel kişiler ihaleye katılamaz.(dernek,vakıf v.b.tüzel kişiler,kurumlar ve basit usul vergi mükellefleri katılamazlar)

d)      İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.

e)      İlimizde daha önce ihaleye katılıp, taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamayan istekliler ihaleye katılamaz.

f)       İhaleye bizzat müracaat eden katılacaktır.(Noter tasdikli vekalet ile ihaleye girilebilir.)

3-İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

a)      Nüfus Cüzdanı Aslı ve arkalı önlü Fotokopisi

b)      İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden son bir ay içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi)

c)      Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. Ayrıca; kantin ihalesini alan kişi hakkında yüz kızartıcı suçlardan (Uyuşturucu kullanmak ya da satmak, yaralamak, cinsel taciz, hırsızlık v.b.) dolayı herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma varsa ve terör örgütlerine katılımı yahut irtibatı olduğunun tespit edilmesi halinde ihale tek taraflı olarak fesh edilecektir. (Belgenin 1 Aydan eski olmaması)

d)       %3 Geçici teminat bedeli Aliağa Malmüdürlüğü Veznesine yatırılıp banka dekontu dosyaya eklenecektir.

e)      "Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi sahibi olma şartı aranır. Katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.(İşyeri Açma Belgesinde " Bu belge ustalık belgesine tanınan hakları kapsar" ifadesi varsa ustalık belgesi yerine geçer

f)       Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair belgeyi ibraz eder. ( Kantinciler odası bulunan illerde " kantinciler odasının" kantinciler odası bulunmayan illerde ise kantin işletmecisinin kayıtlı olduğu meslek/esnaf odalarından belgeyi alacaklardır.

g)      İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen Şartname Örneği.

h)      İhale Şartnamesi ve ekleri Aliağa  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümündentemin edilir.

i)        Teklif mektubu. Vergi Borcu olmadığına dair belge.

Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son 1(Bir) ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu.

Belgeler şartnamede ve ihale ilanında açıklandığı şekli ile hazırlanarak Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümüne 12/12/21019 Perşembe günü Saat 09.50'ye kadar teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatte kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.

 

        Fevzi BAYIR                                                                       Erdal BAYHAN

      Şube Müdürü                                                                İlçe Milli Eğitim Müdürü

Hükümet Caddesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat 5 35800 Aliağa / İZMİR - 0232 616 18 44

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.